Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 1. Organizatorem półkolonii jest firma Szkoła Tańca Tempo, ul. Fordońska 130 w Bydgoszczy, NIP 952-135-26-28, telefon kontaktowy 501 350 180
 2. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii Rodzice uczestnika bądź Opiekunowie powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub osobisty w celu potwierdzenia dostępności miejsca w danym terminie. Następnym krokiem jest wypełnienie Karty Zgłoszenia dostępnej na stronie. Organizator wysyła Państwu droga elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji w ciągu trzech dni należy dokonać wpłaty na konto, kwoty w wysokości 200zł zaliczki na konto bankowe  ( nr konta Bank PKO SA 85 1240 6452 1111 0010 5088 3366 ) w tytule przelewu proszę wpisać imię nazwisko uczestnika oraz termin półkolonii.
 4. Brak wpłaty  pozostałej kwoty w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu oznacza anulowanie rezerwacji.
 5. Rezygnacja z udziału w półkolonii  w terminie do siedmiu dni przed rozpoczęciem turnusu uprawnia do zwrotu zaliczki.
 6. Rezygnacja z udziału w półkolonii w terminie poniżej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu oznacza możliwość zwrotu zaliczki tylko w przypadku kiedy zapenia Państwo inna osobę spełniającą warunki do udziału w półkolonii. Istnieje możliwość uczestnictwa w innym terminie, jeśli  będą wolne miejsca.
 7. Organizator zapewnia opiekę wychowawcza oraz ubezpieczenie NNW na sumę 10.000zł; podczas trwania półkolonii.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu zajęć ze względu na zmienne warunki pogodowe.
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialna wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
 10. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem zajęć z przyczyn leżących po jego stronie , nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi.
 11. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zaostaną w terminie do 30 dni po zakończeniu półkolonii.
 12.  W czasie trwania półkolonii Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na danej imprezie, Uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny, bez możliwości zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń.
 13. Zniżka 10% przysługuje dla rodzeństwa ( dla drugiego dziecka ). Zniżki nie sumują się.

        

    Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Uczestnictwa stanowiący integralną część umowy. ……………….. ( tak/nie )

            Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć mojego dziecka w działalności reklamowej i   promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy Szkoła Tańca TEMPO ( zdjęcia       bez danych osobowych) pokazujące zabawę i zajęcia tematyczne, w których uczestniczą dzieci. …………………………..( tak/nie )

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka ( imię i nazwisko , pesel, adres nr telefonu ) przez TEMPO Agata Szybiak-Loukini do celów komunikacji i informacji.  ………………( tak/nie )

            Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu z półkolonii ………(tak/nie)

            Osoby upoważnione do odbioru dziecka z półkolonii

  ………………………………………………………………………………………………………..

Podpis rodzica/Opiekuna

……………….……………………………..